Revista de Comptabilitat i Direcció

Articles pendents de publicació

REVISTES EN PROCÉS D’EDICIÓ

Núm. 30 Start-ups: Claus d’exit i Valoració. 
(Data límit enviament articles 6-2020)

Núm. 31 Visualització de dades i Reporting
(Data límit enviament articles 9-2020)

Núm. 32 Valor Social 
(Data límit enviament articles 6-2021)

Revista semestral “Comptabilitat i Direcció”

Editorial A C C I D. Barcelona.