Revista de Contabilidad y Dirección

Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 21

La Figura de l'Expert Comptable: Situació actual i perspectives

Diversos autors
Editorial ACCID
Barcelona, 2015. 184 pàgines.
Preu soci: 18 €
Preu no soci: 18,95 €

La figura de l’Expert Comptable està oficialment reconeguda en molts països del nostre entorn. A França o Itàlia, per exemple, l’Expert Comptable està regulat oficialment i de forma diferenciada a l’auditor. En canvi, als països anglosaxons l’únic títol oficial és el de Chartered Accountant o Certified Public Accountant que és un terme més ampli, ja que inclou també als auditors de comptes. A Amèrica Llatina la situació és molt similar en el món anglosaxó, ja que està àmpliament establerta la figura del Comptador Públic.

A Espanya el títol d’Expert Comptable, d’origen molt recent, té un caràcter privat i atorgat per la professió, ja que l’únic títol oficial per als professionals de la comptabilitat i l’auditoria és el d’Auditor de Comptes.

Aquesta monografia inclou diversos treballs que permeten conèixer millor la figura de l’Expert Comptable. Per a això, es descriuen els seus objectius, el seu perfil de formació i professional; els requisits d’accés; i les funcions que pot dur a terme. També exposa la seva situació en l’àmbit internacional. Altres temes tractats són el comptable de gestió, la diferència amb l’auditor de Comptes i la dimensió ètica de la seva tasca. Finalment, s’inclou un estudi d’opinió que aporta llum en relació amb les expectatives sobre la professió d’Expert Comptable.

A més, s’inclouen diversos casos pràctics d’aspectes relacionats amb la comptabilitat: la valoració d’un despatx professional, la innovació tecnològica d’un despatx professional i la valoració d’intangibles.

Amb aquesta publicació esperem contribuir a la divulgació de la figura de l’Expert Comptable, ja que és una peça fonamental per millorar el prestigi de la professió comptable.

Tweet